ตรวจสอบการกรอกข้อมูล

แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กรณีลืมรหัสผ่าน สำหรับคุณครู


แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการงานสวัสดิการ
  1. งานนำเสนอขั้นตอนรับเงินช่วยเหลือ สงเคราะห์ข้าราชการ/ลูกจ้าง/นักเรียนในสังกัด 
  2. งานนำเสนอขั้นตอนขอหนังสือรับรอง ยินยอม ให้หักเงินเดือน ธ.ธอส ธ.กรุงไทย
  3. งานนำเสนอขั้นตอนรับบริจาคช่วยประสบภัยต่างๆ
  4. งานนำเสนอขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง /ยินยอมให้หักเงินเดือน ธ.ออมสิน
 
กลุ่มงานสวัสดิการ
  การขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือสงเคราะห์  
  ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง/ยินยอมกู้ ธอส. และ ธ.กรุงไทย
  ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง/ยินยอมกู้ ธ.ออมสิน
  แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ กู้เงินจาก ธอส.
  แบบคำขอหนังสือรับรองเรื่องกำรหักเงินเดือน ธ.กรุงไทย
 แบบคำขอหนังสือรับรอง/ยินยอมกู้เงินจาก ธ.ออมสิน
 
คำสั่งเครือข่ายสถานศึกษา
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตเครือข่ายสถานศึกษา แทนตำแหน่่งที่ว่าง คำสั่งที่ 503/2560 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตเครือข่ายสถานศึกษา แทนตำแหน่่งที่ว่าง คำสั่งที่ 84/2560 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตเครือข่ายสถานศึกษา แทนตำแหน่่งที่ว่าง คำสั่งที่ 59/2560 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตเครือข่ายสถานศึกษา แทนตำแหน่่งที่ว่าง คำสั่งที่ 31/2560 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตเครือข่ายสถานศึกษา แทนตำแหน่่งที่ว่าง คำสั่งที่ 10/2560 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตเครือข่ายสถานศึกษา แทนตำแหน่่งที่ว่าง คำสั่งที่ 915/2559 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตเครือข่ายสถานศึกษา แทนตำแหน่่งที่ว่าง คำสั่งที่ 896/2559 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตเครือข่ายสถานศึกษา แทนตำแหน่่งที่ว่าง คำสั่งที่ 876/2559 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตเครือข่ายสถานศึกษา ปี 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตเครือข่ายสถานศึกษา
รายชื่อเครือข่าย สพป.นครพนม เขต 1
ประกาศยกเลิกและจัดตั้งเครือข่ายสถานศึกษา
ระเบียบ สพป.นครพนม เขต 1 ว่าด้วยการจัดตั้งเครืองข่ายสถานศึกษา

แบบฟอร์มจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณปี พ.ศ 2561

 ดาวน์โหลดเอกสาร 

แบบฟอร์มการจ้าง วิธีเฉพาะเจาะ 56 วรรคหนึ่ง (2) วงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท ใช้สำหรับงบดำเนินงาน

 ดาวน์โหลดเอกสาร 


  เกียรติบัตร การดำเนินงานอบรมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการโคกหินแฮ่โมเดล ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
แนวปฏิบัติส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
แบบฟอร์มสัญญาจ้างรถ
แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันการจ้างรถโดยสาร
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานฯ
แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำชี้แจงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ก่อนประถมฯ)
รายการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ก่อนประถมฯ)
แบบสรุปคะแนนผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ก่อนประถมฯ)
แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประถมฯ และมัธยมฯ)
รายการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประถมฯ และมัธยมฯ)
แบบสรุปคะแนนผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประถมฯ และมัธยมฯ)
ระเบียบวาระการประชุม ดาวน์โหลด รายงานการประชุม ดาวน์โหลด
วันศุกร์ 15 กพ. 61 ครั้งที่ 5 รายชื่อแนบวาระ มิถุนายน 2560 ไฟล์  ไฟล์  ไฟล์  ไฟล์  รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 ผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 ประธานเครือข่าย ครั้งที่ 2 ไฟล์ กันยายน 2560 ไฟล์ ประจำปีงบฯ 2560 ไฟล์  ประจำปีงบฯ 2560 ไฟล์ ครั้งที่ 4 ไฟล์ เครือข่ายครั้งที่ ไฟล์
มีนาคม 2560 ไฟล์ที่1 มีนาคม 2560  ไฟล์ที่ 1

ดาวน์โหลดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559(PDF)  ดาวน์โหลดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559(Word)


แบบรูปรายการก่อสร้างและหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง >> ดาวนโหลดแบบก่อสร้างสร้าง สพฐ.2558 ดาวน์โหลดแบบก่อสร้าง สพฐ.แบบรูปรายการ


PowerPoint การประชุมทางไกลขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (16 ต.ค. 2558)