หน้าแรก


กลุ่มต่างๆ

กลุ่มงานเลือกตั้งและสรรหากรรมการ

บัญชีรายชื่อ ร.ร. ที่สรรหาคณะ กก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563-2566
คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษา ปี 2561

กลุ่มงาน ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1. ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ e-MES
คู่มือการพัฒนาครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
คู่มือการดำเนินงาน สำรวจและรายงานสภาพ การใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
เกียรติบัตร สพฐ.เกมส์ ๒๕๖๑
เกียรติบัตร การดำเนินงานอบรมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการโคกหินแฮ่โมเดล ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
 มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
 แนวปฏิบัติส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 คู่มือการปฏิบัติงาน การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างรถ
 แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันการจ้างรถโดยสาร
 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานฯ
 แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คำชี้แจงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
 แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ก่อนประถมฯ)
 รายการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ก่อนประถมฯ)
 แบบสรุปคะแนนผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ก่อนประถมฯ)
 แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประถมฯ และมัธยมฯ)
 รายการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประถมฯ และมัธยมฯ)
 แบบสรุปคะแนนผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประถมฯ และมัธยมฯ)

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.นครพนมเขต 1

ข้อมูลทั่วไป
⇒ รายชื่อโรงเรียน/ผอ.รร./โทรศัพท์/ที่ตั้ง รร. ณ 16 พ.ย. 63    (PDF)  (Excel)
⇒ รายชื่อบุคลากรในเขต/โทรศัพท์/E-mail สพป.นพ.1  (PDF)   (Excel)
⇒ รายชื่อประธานเครือข่าย/โทรศัพท์ สพป.นพ.1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก/ รหัส SMIS / รหัส obec (Excel)
รายชื่อโรงเรียน ที่มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน (pdf)
⇒ จำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู ปีการศึกษา 2560-2563 (Excel)
⇒ จำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู 10 มิ.ย. 2551-2563 (Excel)
ปีการศึกษา 2563
♥ 9ธค.63-จำนวนนักเรียน/ครู รายโรง 249 รร.  (PDF)   (Excel)
♥ 9ธค.63-จำนวนนักเรียน/ครู รร.ขนาดเล็ก 167 รร. (PDF)   (Excel)
♥♥♥ เอกสาร "สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563"
18กค.63-จำนวนนักเรียน/ครู รายโรงเรียน 249 โรงเรียน (PDF)   (Excel)
18กค.63-จำนวนนักเรียน/ครู รายโรงเรียน ที่เปิดสอน อ.-ม.ต้น 40 โรงเรียน (PDF)   (Excel)
18กค.63-จำนวนนักเรียน/ครู รายโรงเรียน รร.ขนาดเล็ก 168 โรงเรียน(PDF)   (Excel)
ปีการศึกษา 2562
♥♥♥ เอกสาร "สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» 10มิย.62-รายชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน/ ครู/ รายโรงเรียน 249 โรงเรียน (Excel)
» 10มิย.62-รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน/ ครู  รายโรงเรียน 166 โรงเรียน (Excel)
» 10มิย.62-รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 40 โรงเรียน (Excel )
» 10มิย.62-รายชื่อโรงเรียน/นักเรียน ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนอนุบาล 1 -12โรงเรียน (Excel)
บัญชีจัดสรร ระบบคอมพิวเตอร์ / อุปกรณ์การศึกษาทางไกล DLTV / DLIT
ประจำปีงบประมาณ 2563
♦ บัญชีจัดสรรการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โครงการส่งเสริมโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (70 โรงเรียน งบประมาณ 201,295 บาท)  --บัญชีจัดสรร(PDF)--
ประจำปีงบประมาณ 2562
♦ บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 (7 โรง)
บัญชีรายชื่อโรงเรียน ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลให้แก่โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน สังกัด สพฐ. ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์   ปีงบประมาณ 2562 (27 โรง) 
♦ บัญชีจัดสรรครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (146 โรงเรียน ตัด รร.เรียนรวมออก13โรง)
บัญชีจัดสรร โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา (ศูนย์ USO Net=1โรง) (USO Wrap=8โรง) บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Wi-Fi)=17 โรง รวม 26 โรงเรียน  -กสทช. ปีงบประมาณ 2562
♦ บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 (26 โรง)
♦ บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (36 โรง)
♦ บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน ปีงบประมาณ 2559 (27 โรง)
♦ คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์คุรุภัณฑ์ และขอบเขตงานโครงการขยายผลทางไกลผ่านดาวเทียม
♦  บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2561 (91 โรง)
♦ บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2560 (91 โรง)
♦ บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2559 (4 โรง)
♦ บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2557 (ก่อนประถมรายโรง 260 โรง)
 บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2557 (นักเรียน 121ขึ้นไป 97 โรง)
♦ บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2556 (99 โรง)
 

กลุ่มกฏหมายและคดี

ประกาศ
 
 

กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุม

 วาระการประชุมครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 2563 
 วาระการประชุมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 วันอังคารที่ 6 ต.ค 2563 
 วาระการประชุมครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 วันพุธที่ 19 ส.ค 2563 
 วาระการประชุมครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 16 มี.ค.2563 ผ่าน Video Conference. 
 วาระการประชุมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 วันอังคารที่ 12 พ.ย.2562 
 วาระการประชุมครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ผ่าน Video Conference..
 วาระการประชุมครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน  2562
 วาระการประชุมครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน  2562 ผ่าน Video Conference.
 วาระการประชุมครั้งที่ 4 วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
 วาระการประชุมประธานเครือข่ายครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 18 มี.ค. 2562.
 วาระการประชุมครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 วันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 2562.
 วาระการประชุมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 วันพุธที่ 28 พ.ย. 2561.
 วาระการประชุมครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.
ส่งรายงานการประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
ส่งรายงานการประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
ส่งรายงานการประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
ส่งรายงานการประชุม ประธานเครือข่าย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
 ส่งรายงานการประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
 ส่งรายงานการประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
 ส่งรายงานการประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2562
 ส่งรายงานการประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
 ส่งรายงานการประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
 ส่งรายงานการประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
 ส่งรายงานการประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
 ส่งรายงานการประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
 ส่งรายงานการประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
 ส่งรายงานการประชุม ประธานเครือข่าย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

แผนที่ตั้ง สพป.นครพนม เขต 1

ติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1