หน้าแรก


กลุ่มต่างๆ

กลุ่มงานเลือกตั้งและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษา ปี 2561

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)

คู่มือการดำเนินงาน สำรวจและรายงานสภาพ การใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
เกียรติบัตร สพฐ.เกมส์ ๒๕๖๑
เกียรติบัตร การดำเนินงานอบรมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการโคกหินแฮ่โมเดล ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
 มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
 แนวปฏิบัติส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 คู่มือการปฏิบัติงาน การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างรถ
 แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันการจ้างรถโดยสาร
 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานฯ
 แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คำชี้แจงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
 แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ก่อนประถมฯ)
 รายการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ก่อนประถมฯ)
 แบบสรุปคะแนนผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ก่อนประถมฯ)
 แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประถมฯ และมัธยมฯ)
 รายการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประถมฯ และมัธยมฯ)
 แบบสรุปคะแนนผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประถมฯ และมัธยมฯ)
  รหัสโรงเรียน 10 หลัก/ SMIS / OBEC
  ตารางสรุปข้อมูลจำนวนนักเรียน DMC 10 มิย. 10 พย. 10 ธค.2561
  บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562
  บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561
  บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560
  บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน ปีงบประมาณ 2559
  คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และคุรุภัณฑ์ และขอบเขตงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2561 (91 โรง)
  บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2560 (91 โรง)
  บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2559 (4 โรง)
  บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2557 (ก่อนประถมรายโรง 260 โรง)
  บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2557 (นักเรียน 121ขึ้นไป 97 โรง)
  บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2556 (99 โรง)

ประชุม

แผนที่ตั้ง สพป.นครพนม เขต 1