กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9a
  การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
  การขอหนังสือรับรองเงินเดือนกู้เงิน ธนาคาร
  แบบคำร้องข้อย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
  หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ
  แนวทางการพิจารณาการขออนุญาติไปต่างประเทศ
  ขั้นตอนการยืม ก.พ. 7
  ประกาศ เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
  ประกาศ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1