เอกสารประกอบการเขียนโครงการ eMENSCR

เอกสารประกอบการเขียนโครงการและการรายงาน eMENSCR

1. ยุทธศาสตร์ชาติ

2. สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ

3. แผนย่อยของแผนแม่บท

3.1 ห่วงโซ่คุณค่า(ดูองค์ประกอบ V และปัจจัย F)

3.2 ห่วงโซ่คุณค่า (ดูองค์ประกอบ V และปัจจัย F)

4. แนวทางการจัดทาคาของบประมาณ และการดาเนินงานของหน่วยงานราชการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

5. เล่มสรุปสาระสำคัญของปฏิรูปประเทศ

5.1 ร่าง-เล่มแผนการปฏิรูปประเทศ-ฉบับปรับปรุง

5.2 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (1)

7. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงเห่งชาติ

8. ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯโควิด

9. แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ สพป.นพ.1

10 .แบบฟอร์มรายงาน eMENSCR (รายไตรมาส)

11. คู่มือระบบ eMENSCR- สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ

ติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1