ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21,ว 22  ลว.5 ก.ค.2560 เมื่อผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ทาง e-mail  ของท่านทันที 

แบบทดสอบหลักสูตรการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบออนไลน์

1.แบบทดสอบก่อนเรียน

https://forms.gle/SyPCsEHsKw8aXNq1A

2.ใบความรู้

https://drive.google.com/open?id=1SzD4wAnuRuPWApy6Xts_n5gTFnJiduQE

3.แบบทดสอบหลังเรียน

https://forms.gle/cEqQeDdjW6nBMHtS7

 

2.QRCode และ links

แบบทดสอบออนไลน์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

1.เนื้อหา

https://drive.google.com/open?id=1BMoo1MTChyIp8OJ1EJE4XbTVTuxrc2A7

2.แบบทดสอบ

https://forms.gle/cKxaQmtak32VRXkn6

3.QRCode และ links

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2016

แบบทดสอบก่อนเรียน https://forms.gle/FEQpK67kUTm5EYV87

ใบความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel 2016 https://drive.google.com/file/d/1VX4sdW5_83B-sSv7XAFgpYNydYd-AvpL/view?usp=sharing

แบบทดสอบหลังเรียน พร้อมรับเกียรติบัตร https://forms.gle/T1b99KYJ6tXvxfx5A

 

Google Site  กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    

ติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1