DLICT

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.นครพนมเขต 1

ข้อมูลทั่วไป
♥♥♥ เอกสาร “สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562” 
โทรศัพท์ สพป.นครพนม เขต 1 
รายชื่อบุคลากรในเขต/โทรศัพท์/E-mail สพป.นพ.1
⇒ รายชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหาร/รก./E-mail/โทรศัพท์/ที่ตั้งโรงเรียน (9เม.ย.63)  (Excel (PDF)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก/ รหัส SMIS / รหัส obec (Excel)
รายชื่อโรงเรียน ที่มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน (pdf)
⇒  ผลการสอบ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2561 เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย จำแนกตามขนาด รร. 
ผลการสอบ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2561 เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย จำแนกเครือข่าย
⇒  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2561 (เขตฯ/ราย รร.)
ปีการศึกษา 2562
» 10มิย.62-รายชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน/ ครู/ รายโรงเรียน 249 โรงเรียน (Excel)
» 10มิย.62-รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน/ ครู  รายโรงเรียน 166 โรงเรียน (Excel)
» 10มิย.62-รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 40 โรงเรียน (Excel )
» 10มิย.62-รายชื่อโรงเรียน/นักเรียน ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนอนุบาล 1 -12โรงเรียน (Excel)
 » สถิติจำนวนนักเรียนรายโรง ปีการศึกษา 2551-2562
บัญชีจัดสรร ระบบคอมพิวเตอร์ / อุปกรณ์การศึกษาทางไกล DLTV / DLIT
♦ บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 (7 โรง)
บัญชีรายชื่อโรงเรียน ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลให้แก่โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน
สังกัด สพฐ. ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์   ปีงบประมาณ 256
2 (27 โรง) 
♦ บัญชีจัดสรรครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (146 โรงเรียน ตัด รร.เรียนรวมออก13โรง)
บัญชีจัดสรร โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา
(ศูนย์ USO Net=1โรง) (USO Wrap=8โรง) บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Wi-Fi)=17 โรง
รวม 26 โรงเรียน  -กสทช. ปีงบประมาณ 2562
♦ บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 (26 โรง)
♦ บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (36 โรง)
♦ บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน ปีงบประมาณ 2559 (27 โรง)
♦ คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์คุรุภัณฑ์ และขอบเขตงานโครงการขยายผลทางไกลผ่านดาวเทียม
♦  บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2561 (91 โรง)
♦ บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2560 (91 โรง)
♦ บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2559 (4 โรง)
♦ บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2557 (ก่อนประถมรายโรง 260 โรง)
 บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2557 (นักเรียน 121ขึ้นไป 97 โรง)
♦ บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2556 (99 โรง)