DLICT

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.นครพนมเขต 1

ข้อมูลทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ สพป.นพ.1 / โทรศัพท์ภายใน สพป.นพ.1
⇒ รายชื่อโรงเรียน/ผอ.รร./โทรศัพท์/ที่ตั้ง รร. ณ 11 ก.พ. 64    (PDF)  (Excel)
⇒ รายชื่อบุคลากรในเขต/โทรศัพท์/E-mail สพป.นพ.1 ณ 9เมย64  (PDF)   (Excel)
⇒ รายชื่อประธานเครือข่าย/โทรศัพท์ สพป.นพ.1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก/ รหัส SMIS / รหัส obec
รายชื่อโรงเรียน ที่มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน 
จำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู ปีการศึกษา 2560-2563
จำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู 10 มิ.ย. 2551-2563
ปีการศึกษา 2563
♥♥♥ เอกสาร “สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563″
18กค.63-จำนวนนักเรียน/ครู รายโรงเรียน 249 โรงเรียน (PDF)   (Excel)
18กค.63-จำนวนนักเรียน/ครู รายโรงเรียน ที่เปิดสอน อ.-ม.ต้น 40 โรงเรียน (PDF)   (Excel)
18กค.63-จำนวนนักเรียน/ครู รายโรงเรียน รร.ขนาดเล็ก 168 โรงเรียน(PDF)   (Excel)
ปีการศึกษา 2562
♥♥♥ เอกสาร “สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562” 
» 10มิย.62-รายชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน/ ครู/ รายโรงเรียน 249 โรงเรียน (Excel)
» 10มิย.62-รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน/ ครู  รายโรงเรียน 166 โรงเรียน (Excel)
» 10มิย.62-รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 40 โรงเรียน (Excel )
» 10มิย.62-รายชื่อโรงเรียน/นักเรียน ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนอนุบาล 1 -12โรงเรียน (Excel)
บัญชีจัดสรร ระบบคอมพิวเตอร์ / อุปกรณ์การศึกษาทางไกล DLTV / DLIT
ประจำปีงบประมาณ 2563
♦ บัญชีจัดสรรการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โครงการส่งเสริมโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(70 โรงเรียน งบประมาณ 201,295 บาท)  —บัญชีจัดสรร(PDF)
ประจำปีงบประมาณ 2562
♦ บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 (7 โรง)
บัญชีรายชื่อโรงเรียน ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลให้แก่โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน
สังกัด สพฐ. ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์   ปีงบประมาณ 256
2 (27 โรง) 
♦ บัญชีจัดสรรครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (146 โรงเรียน ตัด รร.เรียนรวมออก13โรง)
บัญชีจัดสรร โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา
(ศูนย์ USO Net=1โรง) (USO Wrap=8โรง) บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Wi-Fi)=17 โรง
รวม 26 โรงเรียน  -กสทช. ปีงบประมาณ 2562
♦ บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 (26 โรง)
♦ บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (36 โรง)
♦ บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน ปีงบประมาณ 2559 (27 โรง)
♦ คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์คุรุภัณฑ์ และขอบเขตงานโครงการขยายผลทางไกลผ่านดาวเทียม
♦  บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2561 (91 โรง)
♦ บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2560 (91 โรง)
♦ บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2559 (4 โรง)
♦ บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2557 (ก่อนประถมรายโรง 260 โรง)
 บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2557 (นักเรียน 121ขึ้นไป 97 โรง)
♦ บัญชีจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ปีงบประมาณ 2556 (99 โรง)

 

ติดต่อ สพป.นครพนม เขต 1