ITA

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

 
 
 
 
 
 
 

O8. Q&A

O9. Social Network 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 
 
 
 
 
 
 

O17. E-Service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18. แผนการใช้งบประมาณประจำปี

O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21. แผนการจัดซื้อจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29. แนวปฏิิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O3ุ6. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส

O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

O43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

O44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

O45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O46. มาตรการป้องกันการรับสินบน

O47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

O48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ